CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI 2023

Nhằm nâng cao trải nghiệm của Quý Khách hàng trong hành trình mua xe Hyundai và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đại lý Hyundai ủy quyền, Công ty Cổ phần liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ("HTV") trân trọng thông báo Chương trình Hội viên Hyundai thống nhất trên toàn hệ thống chính thức ra mắt tới Quý khách hàng, với các nội dung như sau:

Hội viên Hyundai/Hyundai Membership là Chương trình Khách hàng thường xuyên ("Chương trình") được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ("HTV") và hệ thống Đại lý Hyundai ủy quyền ("Đại lý") triển khai trên toàn quốc dành cho Khách hàng mua xe hoặc/và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đại lý.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI 2023

Nhằm nâng cao trải nghiệm của Quý Khách hàng trong hành trình mua xe Hyundai và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đại lý Hyundai ủy quyền, Công ty Cổ phần liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ("HTV") trân trọng thông báo Chương trình Hội viên Hyundai thống nhất trên toàn hệ thống chính thức ra mắt tới Quý khách hàng, với các nội dung như sau:

Hội viên Hyundai/Hyundai Membership là Chương trình Khách hàng thường xuyên ("Chương trình") được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ("HTV") và hệ thống Đại lý Hyundai ủy quyền ("Đại lý") triển khai trên toàn quốc dành cho Khách hàng mua xe hoặc/và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đại lý.