Hyundai HD240 được thiết kế dựa trên triết lý:

Hiệu suất cao, độ tin cậy và hiệu quả kinh tế